Vítejte na stránkách www.panoplyhealth.cz („panoplyhealth.cz“), kterou vlastní a provozuje společnost Panoply Inc. Tato smlouva obsahuje smluvní podmínky, za kterých můžete vy a organizace (dále souhrnně jen „uživatel“), jejímž jménem stránky panoplyhealth.cz používáte, získávat přístup k produktům, službám, informacím a dalším materiálům dostupným prostřednictvím stránek panoplyhealth.cz.
Před vstupem na stránky panoplyhealth.cz, si pozorně přečtěte následující podmínky, protože upravují používání stránek panoplyhealth.cz a všech produktů, služeb, informací a dalších materiálů dostupných jejich prostřednictvím.
Přístupem ke stránkám panoplyhealth.cz a jejím používáním souhlasíte s tím, že budete dodržovat níže uvedené smluvní podmínky. Tato pravidla a pokyny jsme vytvořili proto, abychom chránili vás i další uživatele. Pokud se setkáte s jiným uživatelem, který tyto smluvní podmínky nedodržuje, prosím kontaktujte nás, abychom mohli podniknout příslušná opatření.

1. Přijetí smluvních podmínek

Přístupem k produktům, službám, informacím nebo jiným materiálům dostupným na stránkách panoplyhealth.cz nebo jejich zobrazováním nebo používáním vy jako uživatel dáváte najevo, že jste srozuměni s těmito smluvními podmínkami a že přijímáte tyto smluvní podmínky a souhlasíte s tím, že je budete dodržovat. Společnost Panoply si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky příležitostně změnit. Společnost Panoply zveřejní datum nejnovější revize na této stránce. Vaše pokračující používání stránek panoplyhealth.cz i po takové změně (změnách) těchto smluvních podmínek bude považováno za prokazatelné přijetí těchto změn.

2. Zásady ochrany osobních údajů

Použití, ukládání a zveřejňování těchto důvěrných informací může podléhat různým federálním a státním zákonům, zejména zákonům týkajícím se práv na ochranu osobních údajů a důvěrnost lékařských záznamů. Kromě toho se používání, ukládání a poskytování důvěrných informací obsažených na stránkách panoplyhealth.cz může řídit také státními zákony upravujícími informace o projevech viru HIV, duševním zdraví, genetickém testování a zneužívání léků nebo návykových látek. Společnost Panoply bude dodržovat všechny platné federální a státní zákony, pravidla a předpisy. Další konkrétní informace o našich Zásadách ochrany a zabezpečení soukromých údajů najdete klepnutím na odkaz „Zásady ochrany soukromých údajů“ ve spodní části každé stránky.
Registrací u společnosti Panoply souhlasíte s přijímáním zpráv od společnosti Panoply týkajících se specifických klinických hodnocení, které by vás mohly podle informací, které jste společnosti Panoply poskytli, zajímat. Pokud si nepřejete dostávat od společnosti Panoply jakákoli sdělení, můžete nás o tom po registraci vyrozumět prostřednictvím přístupu k části Můj profil. Všechny okolnosti, za nichž vás může společnost Panoply kontaktovat, jsou podrobněji popsány v Zásadách ochrany soukromých údajů.

3. Ukončení

Společnost Panoply si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit tyto smluvní podmínky a/nebo vaši možnost používat stránky panoplyhealth.cz a/nebo jakoukoli jinou službu, kterou vám společnost Panoply poskytuje, a to bez příčiny a bez oznámení vaší osobě.
Pokud společnost Panoply zcela dle svého uvážení rozhodne, že jste porušili některou část těchto smluvních podmínek nebo jinak vykazovali chování, které je pro stránky panoplyhealth.cz nevhodné, vyhrazuje si společnost Panoply právo (a) zaslat vám e-mailem výstrahu, že jste tyto podmínky porušili; (b) odstranit veškerý obsah poskytnutý společnosti Panoply; (c) ukončit vaši možnost používat stránky panoplyhealth.cz nebo jiné služby, které vám společnost Panoply poskytuje; (d) oznámit, zaslat obsah nebo plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení ohledně dalších kroků, (e) libovolný jiný krok, který bude společnost Panoply považovat za vhodný.

4. Změny stránky panoplyhealth.cz

Společnost Panoply může stránky panoplyhealth.cz ukončit, aniž by vám to oznámila nebo aniž by jí tím vůči vám nebo jinému uživateli vznikla jakákoli povinnost.

5. Obsah zpráv

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za obsah všech zpráv umístěných nebo zaslaných vámi nebo libovolným uživatelem vašeho účtu (oprávněným či neoprávněným) a za důsledky takových zpráv. Společnost Panoply si vyhrazuje právo ihned ukončit vaši registraci bez upozornění, jestliže na základě vlastního uvážení zjistí, že jste porušili některý z následujících pokynů.
Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat stránky panoplyhealth.cz k distribuci nebo zasílání či zveřejňování, a to na jakémkoli místě stránek panoplyhealth.cz nebo jiných stránkách spravovaných společností Panoply, žádných zpráv, které jsou svou povahou nebo druhem nezákonné, protizákonné, obtěžující, urážlivé, hanlivé, nemístné, výhružné, škodlivé, vulgární, obscénní, nevhodné, sexuálně orientované, rasově urážlivé, nepřesné nebo jinak problematické, nebo které vybízejí k chování, které by mohlo zakládat trestný čin, občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy, nebo které vybízejí k používání kontrolovaných látek, mimo jiné včetně nezákonných materiálů ve formě textu, grafiky, videa, programů nebo zvuku. Společnost Panoply si vyhrazuje právo odstranit ze stránky panoplyhealth.cz libovolný materiál, a to bez upozornění zaslaného vám nebo jinému uživateli stránek panoplyhealth.cz. Souhlasíte s tím, že nebudete vystupovat jako jiná skutečná nebo fiktivní osoba nebo subjekt, mimo jiné včetně zaměstnance nebo poradce společnosti Panoply. Souhlasíte s tím, že nebudete na stránkách panoplyhealth.cz nebo jejich prostřednictvím umísťovat obsah nebo se jakoukoli formou podílet na diskusi za účelem páchání protizákonné činnosti.
Jste srozuměni a berete na vědomí, že: (a) společnost Panoply vám povoluje přístup k obsahu, který je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými právy duševního vlastnictví a majetkovými právy („práva“); (b) práva jsou platná a chráněná na všech médiích a ve všech technologiích, které existují nyní nebo budou vyvinuty později, a (c) pokud není stanoveno jinak, bude se vaše používání tohoto obsahu řídit těmito smluvními podmínkami a příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, přenášet, distribuovat, zveřejňovat, komerčně využívat nebo jinak přenášet jakýkoli materiál na stránkách panoplyhealth.cz, který je chráněn právy. Důkazní břemeno při prokazování, že informace, software, obrázky nebo jiný obsah na stránkách panoplyhealth.cz nejsou právy chráněny, bude spočívat na vás. Berete na vědomí, že práva na použití všech materiálů umístěných na stránkách panoplyhealth.cz (jak je popsáno níže) získala společnost Panoply a stažením těchto materiálů nezískáváte žádná práva.
Udělujete společnosti Panoply a jejím pobočkám bezplatné, trvalé, celosvětové, neodvolatelné, nevýhradní právo (včetně morálních práv) a licenci na plné nebo částečné používání, reprodukci, změny, úpravy, zveřejňování, překlad, vytváření odvozených děl, distribuci, sdělování veřejnosti, provádění a zobrazování obsahu odesílaného do „veřejných oblastí“ stránek panoplyhealth.cz (s výjimkou jiných oblastí určených pouze pro soukromé uživatele), a povolujete společnosti Panoply, aby je začlenila do jiných děl v libovolné formě, médiu nebo technologii, které jsou nyní známy nebo které budou vyvinuty později, a to po celou dobu existence práv na tento obsah. Odesláním obsahu společnosti Panoply prohlašujete a zaručujete se, že držitel práv, mimo jiné včetně morálních práv na tento obsah, se úplně a účinně vzdal všech svých práv a platně a neodvolatelně vám udělil právo poskytnout výše uvedenou licenci. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že uživatelé mohou získávat přístup k tomuto obsahu, zobrazovat jej, prohlížet, ukládat a reprodukovat pro osobní použití.

6. Práva společnosti Panoply k duševnímu vlastnictví

S výjimkou zde výslovně uvedených ustanovení vám společnost Panoply neuděluje žádná výslovná ani předpokládaná práva ve smyslu jakéhokoli patentu, autorského práva, ochranné známky nebo obchodního tajemství. Neoprávněné používání materiálu obsaženého na stránkách panoplyhealth.cz může představovat porušení patentových práv, autorských práv, zákonů týkajících se ochranných známek, zákonů vztahujících se na právo na soukromí a publicitu a další předpisy nebo zákony. Mějte na paměti, že společnost Panoply aktivně a důrazně prosazuje svá práva k duševnímu vlastnictví v nejširším možném rozsahu podle zákona.
Na obsah stránek panoplyhealth.cz se vztahuje označení Copyright© 2001 Panoply Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost Panoply také vlastní autorská práva na stránky panoplyhealth.cz jako kolektivní dílo nebo kompilaci a práva týkající se databází vyplývající z výběru, koordinace, uspořádání a vylepšování obsahu stránek panoplyhealth.cz.
Panoply, Aculaunch, Acupatient, AcuChart a veškeré ostatní názvy, loga a ikony označující produkty, služby, informace a další materiály společnosti Panoply jsou chráněnými značkami společnosti Panoply a jejich použití bez výslovného písemného souhlasu společnosti Panoply je přísně zakázáno. Ostatní názvy produktů a společností uvedené v těchto podmínkách jsou ochrannými známkami jejich příslušných majitelů, kteří jako takoví tedy mají také právo důrazně prosazovat svá práva k duševnímu vlastnictví v nejširším možném rozsahu podle zákona.

7. Obsah a produkty třetích stran

Některé nebo všechny informace a ostatní materiály nebo produkty dostupné na stránkách panoplyhealth.cz byly vypracovány nebo jsou nabízeny třetími stranami, které nejsou přidružené ke společnosti Panoply. Společnost Panoply neposkytuje žádné záruky týkající se těchto informací ani jiných materiálů nebo produktů a ani nepřebírá odpovědnost za rozhodnutí vycházející z těchto informací nebo jiných materiálů nebo za použití těchto produktů. Obsah poskytovaný společností Panoply by neměl být náhradou za projednání s kvalifikovanými odborníky zdravotní péče nebo jejich hodnocení. Korespondence uživatele nebo jiná jednání s těmito třetími stranami probíhají výhradně mezi uživatelem a těmito třetími stranami a mohou se na ně vztahovat podmínky stanovené těmito třetími stranami. Uživatel souhlasí s tím, že společnost Panoply nebude odpovědná za ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, která vznikne v důsledku takových jednání nebo v důsledku přítomnosti těchto třetích stran na stránkách panoplyhealth.cz.

8. Odkazy na jiné stránky

Společnost Panoply může zcela dle svého uvážení uvádět pro pohodlí svých uživatelů odkazy na jiné internetové stránky. Přestože vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili úroveň kvality našeho obsahu, tyto stránky jsou spravovány třetími stranami, nad nimiž nemá společnosti Panoply žádnou kontrolu. Proto společnost Panoply výslovně odmítá veškerou odpovědnost za obsah, správnosti informací nebo jiných materiálů a za kvalitu produktů nebo služeb poskytovaných nebo inzerovaných na těchto webových stránkách třetích stran. Navíc tyto odkazy neznamenají schválení společnosti Panoply ve vztahu k jakékoli třetí osobě, webové stránce, produktům nebo službám poskytovaným třetí stranou buď prostřednictvím její webové stránky, nebo jinak.

9. Vaše heslo

Použití určitých částí stránek panoplyhealth.cz vyžaduje heslo. Budete požádáni, abyste si zvolili jedinečné přihlašovací uživatelské jméno („uživatelské jméno“) a heslo („heslo“). Každé uživatelské jméno a odpovídající heslo může používat pouze jeden uživatel. Přístup k částem stránek panoplyhealth.cz na základě předplatného a informace dostupné každému uživateli může získat každý, kdo zná uživatelské jméno i heslo.
Všechna hesla je tedy nutno udržovat v tajnosti. Odsouhlasením smluvních podmínek souhlasíte s tím, že budete výhradně odpovědní za dodržení důvěrnosti a používání svého příslušného hesla (hesel) a také za veškerá sdělení vložená prostřednictvím stránek panoplyhealth.cz pomocí těchto hesel. Pokud zjistíte nějakou ztrátu, odcizení nebo neoprávněné použití vašeho hesla, měli byste o nich společnost Panoply neprodleně vyrozumět. Společnost Panoply si vyhrazuje právo odstranit nebo změnit heslo nebo ukončit uživatelská oprávnění nebo odmítnout služby, a to kdykoli a z libovolného důvodu.

10. Obnovení ztraceného nebo zapomenutého hesla

Pokud se chcete přihlásit na naše stránky a zapomněli jste své heslo, společnost Panoply vám zašle e-mail se zvláštním zpětným odkazem na stránky, kde budete moci své heslo obnovit. Z důvodů bezpečnosti a ochrany soukromých údajů bude váš účet v případě, že zapomenete původní heslo a odpověď na připomínací otázku, trvale uzamčen, dokud si na jedno nebo druhé nevzpomenete. Nebo nám můžete napsat na adresu information@panoplyhealth.co.uk, vysvětlit svou situaci a my vám znovu zajistíme přístup do systému.

11. Důvěrnost na internetu

Používání internetu, mimo jiné včetně stránek panoplyhealth.cz, probíhá výhradně na vaše vlastní riziko a podléhá veškerým platným místním, státním, národním a mezinárodním zákonům a předpisům. I když společnost Panoply vynakládá přiměřené úsilí, aby vytvořila bezpečný, zajištěný a spolehlivý web se stránkami panoplyhealth.cz, upozorňujeme, že důvěrnost komunikace nebo materiálů přenášených na stránky panoplyhealth.cz nebo společnosti Panoply nebo z nich prostřednictvím internetu nelze zaručit. Společnost Panoply a její pobočky nejsou odpovědné za zabezpečení informací přenášených prostřednictvím internetu, za správnost informací obsažených na stránkách panoplyhealth.cz ani za důsledky spoléhání se na tyto informace. Přebíráte veškeré rizika, která zahrnuje používání internetu, mimo jiné včetně stránek panoplyhealth.cz, a musíte ohledně těchto záležitostí přijímat vlastní rozhodnutí.

12. Zabezpečení stránky panoplyhealth.cz

Skutečné neoprávněné použití stránek panoplyhealth.cz nebo pokus o něj, mimo jiné včetně „získání neoprávněného přístupu“, může mít za následek trestní stíhání nebo občanskoprávní postihy. Společnost Panoply si na vaši ochranu vyhrazuje právo prohlížet, monitorovat a zaznamenávat aktivity na stránkách panoplyhealth.cz, a to bez upozornění nebo vašeho povolení. Informace získané monitorováním, kontrolou nebo zaznamenáváním aktivit na stránkách panoplyhealth.cz mohou být přezkoumávány orgány činnými v trestním řízení v souvislosti s vyšetřováním nebo stíháním případné trestné činnosti na stránkách panoplyhealth.cz. Společnost Panoply vyhoví také všem soudním příkazům zahrnujícím žádosti o tyto informace.

13. Události mimo kontrolu společnosti Panoply

Výslovně společnost Panoply zbavujete a vyjímáte ji z jakékoli žaloby za škodu způsobenou příčinami mimo kontrolu společnosti Panoply, mimo jiné včetně poruchy elektronického nebo mechanického zařízení nebo komunikačních linek, problémů s telefonickým nebo jiným připojením, počítačových virů, neoprávněného přístupu, odcizení, chyb operátora, nepřízně počasí, zemětřesení nebo přírodních katastrof, stávek nebo jiných problémů s pracovní silou, válek nebo vládních omezení.

14. Odmítnutí záruk, odškodnění společnosti Panoply

JSTE SROZUMĚNI A VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE:
VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK panoplyhealth.cz JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. STRÁNKY panoplyhealth.cz JSOU POSKYTOVÁNY NA PRINCIPU „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. SPOLEČNOST Panoply ODMÍTÁ VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY KROMĚ TĚCH, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, A BEZ OMEZENÍ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ NEBO PODMÍNKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, ZVYKLOSTMI, BĚŽNÝM OBCHODOVÁNÍM NEBO JINAK, A TO V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. SPOLEČNOST PANOPLY NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE STRÁNKY panoplyhealth.cz BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE STRÁNKY panoplyhealth.cz BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠOVANĚ NEBO VČASNÝM, BEZPEČNÝM ČI BEZCHYBNÝM ZPŮSOBEM.
ZA POUŽITÍ STRÁNEK panoplyhealth.cz MŮŽETE NA VLASTNÍ RIZIKO STAHOVAT NEBO JINAK ZÍSKÁVAT MATERIÁLY NEBO DATA A BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT ZPŮSOBENOU TĚMITO MATERIÁLY NEBO DATY. SPOLEČNOST Panoply NEZARUČUJE SPRÁVNOST ANI ÚPLNOST INFORMACÍ PŘÍSTUPNÝCH ZE STRÁNEK panoplyhealth.cz NEBO POSKYTOVANÝCH V SOUVISLOSTI S NIMI. SPOLEČNOST Panoply NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍPADNÉ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ VE VÝSLEDCÍCH ZÍSKANÝCH POUŽITÍM TĚCHTO INFORMACÍ. SPOLEČNOST Panoply SE NEZABÝVÁ POSKYTOVÁNÍM PRÁVNÍCH, LÉKAŘSKÝCH, PORADENSKÝCH NEBO JINÝCH ODBORNÝCH SLUŽEB NEBO PORADENSTVÍ. SPOLEČNOST Panoply VÁS VYBÍZÍ, ABYSTE V SOUVISLOSTI S VAŠÍ PŘÍPADNOU SITUACÍ NEBO PROBLÉMEM VYHLEDALI PŘÍSLUŠNOU ODBORNOU RADU.

15. Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST Panoply NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ, NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE BYLO MOŽNO PŘEDVÍDAT ČI NIKOLI, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT STRÁNKY panoplyhealth.cz, (B) NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM NEBO POZMĚNĚNÍM VAŠEHO PŘENOSU NEBO DAT, NEBO (C) PORUŠENÍM TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK, MIMO JINÉ VČETNĚ NÁKLADŮ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB, ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU ZISKU, POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH VĚCÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST Panoply BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.

16. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost Panoply, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníky, ředitele a zaměstnance a třetí strany poskytující obsah na stránky panoplyhealth.cz, mimo jiné včetně Gold Standard Multimedia, ochráníte před veškerými nároky nebo požadavky (mimo jiné včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) vznesené třetí stranou v souvislosti s vaším používáním stránek panoplyhealth.cz.

17. Postoupení

Společnost Panoply může kdykoli a bez upozornění postoupit všechna svá práva a povinnosti plynoucí z těchto smluvních podmínek.

18. Platné právo

Tyto smluvní podmínky se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony Soustátí Pensylvánie, s vyloučením jejich ustanovení týkajících se konfliktu zákonných ustanovení. Veškeré soudní procesy směřující k prosazení těchto smluvních podmínek budou předloženy federálním nebo státním soudům v Soustátí Pensylvánie, a všechny strany účastnící se těchto smluvních podmínek výslovně souhlasí, že se podřídí jurisdikci a místní příslušnosti těchto soudů.

19. Mezinárodní aplikovatelnost

Společnost Panoply je řízena společností Panoply z jejích sídel ve Spojených státech a působí celosvětově prostřednictvím svých místních dceřiných společností a poboček. Tyto smluvní podmínky byly vypracovány v souladu se zákony Pennsylvánského společenství a zákony Anglie a Walesu a společnost Panoply neposkytuje žádná prohlášení o tom, že informace nebo jiné materiály na stránkách panoplyhealth.cz jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech, a přístup k nim z území, kde je obsah stránek panoplyhealth.cz nezákonný, je zakázaný. Osoby, které se rozhodnou pro přístup ke stránkám panoplyhealth.cz z jiných míst, tak činí na vlastní riziko a jsou odpovědné za dodržování platných místních zákonů.

20. Kontaktní údaje

Případné otázky týkající se stránek panoplyhealth.cz a žádosti o další informace týkající se společnosti Panoply a jejích produktů a služeb můžete směřovat na společnost Panoply na adresu privacy@panoplyhealth.co.uk.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

ADRESA
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail